پنل دوم: تعاونی، اشتغال پایدار و قدرتیابی زنان

ضرورت اشتغال زنان در ایران امروز و موانع موجود

کار غیررسمی زنان و راهبرد تعاونی

تبارشناسی کار غیررسمی زنان در ایران

 

ردیف

نام پنلیست‌ها

موضوع گفت و گو

1

دکتر سید حسن حسینی

جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران

تاثیر فرهنگ تعاون در تحقق خانواده مشارکتی

2

دکتر الهه کولایی

استاد دانشگاه

ضرورت مشارکت اقتصادی زنان

3

خانم حمیده دباغ

توانمندسازی زنان از طریق تعاونی

 

4

خانم پروانه سلحشوری

نماینده مجلس

کار غیر رسمی و موانع مشارکت اقتصادی زنان

 

5

سمیرامیس شاه اسماعیلی

جامعه شناس

توانمندسازی زنان از طریق تعاونی

 

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید