پنل سوم: تعاونی، اقتصاد و جامعه ایران

راهبرد تعاونی ها در اقتصاد ایران

تعاونی ها و مساله تجاری سازی حوزه های اجتماعی

ردیف

نام پنلیست‌ها

موضوع گفت‌و‌گو

1

آقای محمد بحیرایی

دانشجوی دکترای جامعه شناسی

ارائه مقاله

تبار شناسی کار مشارکتی در ایران

2

آقای وحید کشافی نیا

دانشجوی دکترای جامعه شناسی

تعاونی و برون رفت از مسئله تجاری سازی حوزه های اجتماعی

3

آقای دکتر محمد مالجو

اقتصاددان و استاد دانشگاه

اقتصاد ایران و راهبرد تعاون

4

آقای میثم هاشم خانی

اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی

توسعه و عدالت آموزشی از طریق ایفای مسئولیت اجتماعی مدارس غیردولتی

5

خانم آناهیتا اصلاح پذیر

مدیر عامل تعاونی راه رشد

توسعه و عدالت آموزشی از طریق ایفای مسئولیت اجتماعی مدارس غیردولتی

 

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید