محورهای اصلی همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» عبارتند از:

  • امکان‌سنجی مدرسه تعاونی در ساختار اجرایی-قانونی کشور
  • اشتغال، نیروی کار و ظرفیت‌های ساختار تعاونی
  • تعاونی، اقتصاد مشارکتی و مدرسه
  • نقد و بررسی ساز‌وکارهای جاری فرایندها و نظام‌های اقتصاد آموزش
  • قدرت‌یابی و ارتقاء ظرفیت‌های جامعۀ مدنی از طریق تعاونی‌ها

 

پیام بانک سینا، حامی اصلی دبیرخانه مدرسه تعاونی

فعالیت های دبیرخانه به روایت تصویر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید